Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

Városközponti Óvoda

Köztársaság Téri ÓvodaKétszintes óvodaépületünk 1962-ben épült, Pécs belvárosának zöldövezetében, nyugodt, csendes helyen található, a közlekedési csomópontok közelsége miatt könnyen megközelíthető.

Intézményünk elsősorban a lakókörnyezetében élő családok gyermekeinek kínál hatékony és eredményes nevelést, e mellet azonban évek óta megfigyelhető, hogy szinte az egész város területéről szívesen választják óvodánkat a szülők.

A gyermekek nevelése, fejlesztése öt vegyes életkorú csoportban, egyéni képességeiknek, fejlettségi szintjüknek, érési ütemüknek megfelelően, a nevelőtestület által készített Pedagógiai Program alapján történik.

Csoportjaink:

Méhecske
Madárka

Csillag
Zöldike
Nyuszi

Személyi feltételeink:

10 óvodapedagógus
6 dajka
2 pedagógiai asszisztens
1 gazdasági ügyintéző
1 kisegítő-udvaros

 

Nevelési céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított óvodai környezet, a tágas, világos, színes csoportszobák, egyéni és csoportos fejlesztéshez szükséges eszközök, természetes alapanyagú játékok. Az óvodaudvar fás, bokros, és betonozott területei változatos mozgásformák gyakorlására, gazdag játéktevékenységekre kínálnak lehetőséget gyermekeink számára.

Az udvar a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda szellemiségének gyakorlati megvalósítására, gyógynövénykert, virágos- és veteményeskert gondozására, komposztálásra, szelektív hulladékgyűjtésre. A Madárbarát kert programhoz csatlakozva madárbarát kertészkedést végzünk, gondoskodunk a madarak védelméről.

Pedagógiai Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés.

Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket.

Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat.

Óvodánk 2006-ban Pécs városában elsőként, majd 2009-ben második és 2012-ben harmadik alkalommal is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.
2013-tól az elismerő "Örökös Zöld Óvoda" címmel büszkélkedhetünk.

Zöld Óvodai tevékenységünk elismerésének tekintjük, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Oktatási Minisztériummal karöltve „Zöld Óvoda Bázisintézmény”-nek választotta óvodánkat.

Felkérést kaptunk az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására.

Óvodai nevelőmunkánk másik hangsúlyos területe 
az egészséges életmód szokásainak alakítása és az egészségvédelem.

Az óvodai élet szervezésében a lehető legtöbb időt biztosítottunk a mozgásra, levegőzésre, sportolásra, sétára, kirándulásra. A gyermekek egészségének védelmével, megőrzésével, a prevenciós lehetőségekkel kapcsolatos programokban veszünk részt.

A mindennapi mozgáson és testnevelésen felül

 • nagycsoportosainkkal részt veszünk a fenntartó által térítésmentesen biztosított úszásoktatáson

 • óvodapedagógusaink kirándulást szerveznek csoportjaik számára

 • óvodásainkkal bekapcsolódunk a különböző városi szintű sporteseménybe

Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzés jellemzi.

Szolgáltatásaink:

 • angol nyelvvel ismerkedés

 • néptánc

 • logopédiai ellátás

Az ünnepek, ünnepélyek kellemes színfoltjai óvodai életünknek.

Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel, családokkal való jó kapcsolat kialakítását, fenntartását. Változatos és tartalmas együttműködési formákat működtetünk sikerrel (szülős beszoktatás, nyílt nap, fogadó óra, szülői fórum, nyitott óvodai program, szülők bálja).

Az óvodáért végzett közösségi tevékenység: környezetszépítő törekvéseink megvalósításában aktív szerepet vállal óvodánk udvarosa, aki az apukák közreműködésével jelentős állagmegóvó és felújító munkákat végez.

Kiemelt figyelmet fordítunk a jeles napokra:

Brunszvik Teréz emléknap: az első magyar óvoda megalapítójára közös virágültetéssel emlékezünk Teréz napon

Zöld jeles napok: szervezése a családok bevonásával történik

 • Állatok Világnapja

 • Víz Világnapja

 • Föld Napja

 • Madarak és Fák Napja

 • Ne vásárolj semmit Világnap


Célunk a fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás, ezen belül az élőlények tiszteletére, védelmére, az épített környezet megóvására nevelés, az ökológiai szemlélet megismertetése, a helyes vásárlási szokások megalapozása.

Nevelőtestületünk törekszik a folyamatos önképzésre, továbbképzésre, ennek érdekében két munkaközösséget működtetünk:

Ügyes kezek” - vizuális neveléshez kapcsolódó
„Értünk” - környezeti nevelést segítő

Óvodánk jó szakmai kapcsolatot tart fenn a közeli általános iskolával és a bölcsődével, valamint olyan civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához.

Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, probléma érzékenysége, empátiája, egymással és a dajkákkal való összehangolt munkája garanciát jelent arra, hogy a hozzánk járó gyermekek családias légkörben, érzelmi biztonságban nevelkedjenek.

Minden érdeklődő szülőt és leendő óvodást szívesen látunk óvodánkban!

Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája
7623 Pécs Köztársaság tér ½.
Telfon: 72 / 514-540
E-mail: kozteriovoda@varoskozpontiovoda.hu
Tagóvoda-vezető: Benkőné Miklós Szilvia