Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Tagóvodája


Hírek

Óvodai beíratás 2019.

 Óvodai beíratás 2019.

 Óvodai beíratás 2019.

 Óvodanyitogató 2019

 NyíltnapÓvodai beiratás

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2018/19. nevelési évre az óvodai beíratás 2018. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életéévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyerekeket, akik 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1-jén kezdődik, és 2019.augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme - a védődői javaslattal - 2018. április 26-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2018. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város jegyzőjét. (Pécs, 7621 Szécheníi tér 1.)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 4-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával -, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételéről számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvodába (Testvérvárosok terén működő székhelyintéztmény) valamint a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás az Anikó u. 1. szám alatti épületben lesz, melynek bejárata a Varsány utca felöli oldalon található.

Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2018-ban az alábbi óvodákat felújítja:

- Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája, az óvoda a Bencze József u. 2. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől,

- Városközponti Óvoda (Budai Nagy  A. u. 5.) az óvoda a Mecsekaljai Álatalános Iskolában (Bánki Donát u. 2.) valamint a Nagy Lajos király u. 4. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől.

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivala

Humán Főosztály

 Nyíltnap

 Elérhetőségeink

Városközponti Óvoda
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
Telefon: 72/ 315-455
E-mail: v.kozponti.ovoda @varoskozpontiovoda.hu
Óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető: Benczes Gáborné